Các ban chuyên môn

1. Ban Tư Vấn Pháp Luật

Ban Tư vấn pháp luật được thành lập theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TC ngày 17 tháng 02 năm 2017 của chủ tịch Hiệp hội VTHK&DL TP.HCM; với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm giúp đỡ BCH, các hội viên, các DN-HTX trong khối hoạt động đúng pháp luật và hoạt động theo qui chế ban hành ở quyết định số 03/2017/QĐ-TC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của chủ tịch Hiệp hội VTHK&DL TP.HCM (Phụ lục 2).

Nhân sự chuyên trách bao gồm:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ
CÔNG TÁC

 

PHÂN CÔNG GIỮ TRÁCH NHIỆM TRONG BCH NHIỆM KỲ III (2017-2022)

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
1  Hồ Thanh Tùng

 

- Hội Luật gia Quận 6

- Trung tâm Tư vấn Pháp luật số 9

- Văn phòng LS Nguyễn Thị Dợn

- Cao đẳng GTVT. TP.HCM 

 

Trưởng Ban

 SĐT: 0918383897

 Email: thanhtung.hcmc@gmail.com

2  Đoàn Văn Nên

 

- Hội Luật gia Quận 6

- Trung tâm Tư vấn Pháp luật số 9

- Văn phòng LS Nguyễn Thị Dợn

 

Phó Ban

 SĐT:

 Email: luatsunen@gmail.com

3  Trần Thành Trung

 

 Công ty Nhất Nam Trung

 

Thư ký

 SĐT: 0908444211

 Email: andylaw96@gmail.com 

 

2. Ban Tài Chính

 Được thành lập ngày 26 tháng 04 năm 2017 theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TC của chủ tịch Hiệp hội VTHK&DL TP.HCM; với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm tạo một thị trường cạnh tranh lành mạnh trong nhóm các hội viên liên kết đồng thời tìm kiếm nguồn kinh phí bổ sung cho bộ máy Văn phòng hiệp hội. Ban hoạt động theo quy chế ban hành ở quyết định số 05/2017/QĐ-TC ngày 26 tháng 04 năm 2017 của chủ tịch Hiệp hội VTHK&DL TP.HCM.

Nhân sự chuyên trách bao gồm:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ
CÔNG TÁC

 

PHÂN CÔNG GIỮ TRÁCH NHIỆM TRONG BCH NHIỆM KỲ III (2017-2022)

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
1  Đặng Thanh Bình

 

Chủ tịch HĐQT

Công ty TNHH Cao Su Đỉnh Lốp

 

Trưởng Ban

 SĐT: 0908694336

 Email: binhtoptires@gmail.com

2  Võ Xuân Yên

 

Giám đốc

Công ty TNHH MTV Dầu nhờn Nano Việt Nam

 

Phó Ban

 SĐT: 0908227346

 Email: xuanyen1977@yahoo.com

3  Lê Thị Thuột

 

Giám đốc Kinh doanh

Công ty CP DV Trực Tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion)

 

Thư ký

 SĐT: 0903602168 

 Email: thuot.le@vietunion.com.vn