PHẢN ÁNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN GÂY TRỞ NGẠI TRONG VIỆC CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

    HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ HÀNH KHÁCH                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TPHCM                                                                                           ------o0o--------

 Số :  060/ 2018/ HH-VTHKLTDL                                                                                 TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2018         

V/v: Kiến nghị giải pháp đảm bảo cấp phù hiệu, biển hiệu đúng quy định

   

Kính gửi:   TRUNG TÂM QUẢN LÝ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Căn cứ ý kiến phản ánh của các hội viên ở cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 tổ chức tại VP HTX VT LT & DL Việt Thắng – 2N Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP.HCM, có sự tham dự của anh Huỳnh Kim Sang - Chuyên viên Phòng Quản lý Vận Tải Đường Bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM chuyên trách hiệp hội, Hiệp hội Vận Tải Ô Tô Hành Khách Liên Tỉnh và Du Lịch TP.HCM xin phản ánh một số thủ tục hành chánh còn gây trở ngại cho hoạt động vận tải của các DN/HTX trên địa bàn TP.HCM như sau:

1. Về thời gian giải quyết thủ tục các hồ sơ có yếu tố liên tỉnh

Giám đốc Trung tâm Quản Lý Giao Thông Công Cộng (gọi tắt là Trung tâm) đã hứa trước lãnh đạo Sở GTVT là sẽ giải quyết tích cực hơn cách đề nghị của hiệp hội là sau 8 ngày vẫn giữ hồ sơ ở Trung tâm, khi có xác nhận của các Sở GTVT tỉnh bạn, là Trung tâm làm ngay. Cho đến nay, việc này vận chưa được thực hiện! Ngoài thủ tục này, hội viên chúng tôi còn phản ánh thêm một số trở ngại sau: những hồ sơ mang yếu tố tỉnh, khi nhập về thành phồ mặc dù đã được cấp phù hiệu ở TP. HCM khi phù hiệu hết hạn làm thủ tục cấp lại vẫn có biên nhận hẹn 8 ngày như hồ sơ nộp lần đầu, cần phải có ý kiến của tỉnh bạn.

2. Thời gian nhận trả hồ sơ

Trước đây ở Sở mỗi ngày trả hồ sơ 2 lần, hồ sơ nộp chiều hôm trước sáng hôm sau nhận; hồ sơ nộp sáng hôm sau, chiều 14g00 nhận lại khá thuận lợi cho các đơn vị. Nay, Trung tâm chỉ có một lần trả hồ sơ trong ngày là 16g00, có lúc chậm trễ đến ngày hôm sau mới có, vô hình trung thời gian trả hồ sơ lên đến 3 ngày!

3. Trở ngại liên quan đến GPS

Khi tiếp nhận hồ sơ, nếu Trung tâm không kết nối được với GPS của Tổng cục, Trung tâm hẹn hôm khác đến nộp lại! Đây là việc nội bộ của Trung tâm với Tổng cục, nên đề nghị Trung tâm nhất thiết phải nhận để xử lý!

Vô lý hơn nữa, là trong danh sách hồ sơ dến nộp, chỉ cần 1 trong số hồ sơ thuộc danh sách có trở ngại về GPS, Trung tâm trả toàn bộ hồ sơ thuộc danh sách, thay vì chỉ trả hồ sơ bị vướng GPS!

4. Về thủ tục trả hồ sơ

Cần nghiên cứu thống nhất một cách thay vì lúc đọc tên DN/HTX, lúc nộp biên nhận vào khay đựng hồ sơ hoặc có trường hợp Trung tâm làm mất hồ sơ nhưng đơn vị phải làm lại từ đầu như hồ sơ xe 71B - 0008 tuyến Thạnh Phú - Bến Tre!

5. Thu hồi phù hiệu

Khi đơn vị vận tải nộp lại phù hiệu, Trung tâm cần lạp biên bản ngay chứ không chờ bộ phận tiếp nhận luân chuyển hồ sơ vào trong, rồi bộ phận liên quan mới lập biên bản và mời đơn vị lên ký biên bản, vừa mất thời gian di lại, vừa trễ  mấy ngày khiến mức phạt tăng từ 1 tháng lên tới 6 tháng, thiệt thòi quyền lợi của DN/HTX.

Đề nghị Trung tâm xem xét giải quyết và sớm có văn bản trả lời để hiệp hội chúng tôi báo lại với các hội viên, DN/HTX trong khối biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                               TM. Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

        -  Như trên;                                                                                                                               Chủ tịch

        -  Phòng QLVTĐB;                                                                                                                     (Đã ký)

        - BCH, BKT;                                                                                                                          Lê Trung Tính

       - Lưu: VP Hiệp hội.