Thủ tục gia nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TPHCM

 

Kính gửi : HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

 

Tên đầy đủ của doanh nghiệp: ........................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ......................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Địa chỉ VP/địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

Điện thoại cơ quan: ................................................. Điện thoại di động: ......................................

Fax:........................................................................... Email:............................................................

Tài khoản số (tiền Việt và ngoại tệ):......................... tại:.................................................................

Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh số:......................................................................

Cơ quan cấp:............................................................. Ngày cấp:......................................................

Họ và tên người đại diện doanh nghiệp: ................. ......................................................................

Chức vụ:................................................................... Trình độ chuyên môn:...................................

Ngành nghề kinh doanh (theo giấy phép kinh doanh):...................................................................

Sau khi nghiên cứu điều lệ tổ chức, hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, chúng tôi tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM.

Nếu được chấp nhận, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM.

                                                                       ………………,ngày… tháng….năm 201…

                                                                                   ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

                                                                                         ( Ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                                            

 

Ghi chú: Đính kèm giấy phép đăng kí kinh doanh với đơn này